หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลคูขวาง
วัดบ่อทอง
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
1
2
3
4
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลคูขวาง
 
เทศบาลตำบลคูขวาง ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
นายนิพนธ์ ขาวขำ
นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @Khukhwangcity
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น
Activities
   
 
 
 
 
   
กิจการสภา
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
Council
   
   
วีดิทัศน์
สื่อเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน
VDO
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
   
 
ปท 0023.1/ 1235 ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองลาดสวายร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.6/ว1234 ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.6/ว7370 การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (ฺBest Practice) ของจังหวัด  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.2/ว1228 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.2/ว1225 การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว7274 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว7270 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/หัวหน้าส่ง1189 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ 7278 ขอยกเลิกคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางกัญณัฏฐ์ แสงพงศานนท์  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว1198 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ 7280 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติของจังหวัดปทุมธานี กรณีไม่คำนวณเงินเพิ่มร้อยละ25จากเงินบำนญปกติ รายนายวรพงค์ ห่อนาค  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.3/ 1217 การจัดตั้งสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบางคูวัด  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว1215 การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 7244 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.2/ว1208 คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreeement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว- การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว- แก้ไขหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.3/ว1210 การบันทึกการรับรองข้อมูล 8 ด้าน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 112 ราย จำนวน 5 ฉบับ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปท 0023.5/ 7175 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางสาวเพ็ญประภา ภิบาลจอมมี  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
   
 
   
 
   
 
อบต.สวนพริกไทย การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้าง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดและของดีเมื [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขอความร่วมม [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.สวนพริกไทย พิธีปิดการโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคี ประจำปี 2567 ครั้งที่ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
อบต.สวนพริกไทย ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคี ประจำปี 2567 ครั [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
ทต.คูขวาง กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 16 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สวนพริกไทย ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคี ประจำปี 2567 ครั [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
ทต.คูขวาง กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 36 
อบต.สวนพริกไทย การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายนพ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.สวนพริกไทย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ว [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
ทต.คูขวาง ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรางม [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 21 
   
 
   
 
   
 


ทต.คูขวาง ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2567 โดย [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 25 [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.บางพูด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.บางพูด จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ทางเข้า-ออ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บางพูด จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ทางเข้า-ออ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บางพูด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๙๓๒๑ ปทุมธานี โดยวิธีเฉ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บท-๕๑๔๑ ปทุมธานี โดยว [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บางพูด ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ) โ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256 [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 เลียบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.คูขวาง ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ ประจำปี 2567 โดยว [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในงานสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2567 โดย [ 18 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 25 [ 18 เม.ย. 2567 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256 [ 11 เม.ย. 2567 ]

   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพระอุดม ตอนที่ 2 หมู่่ที่1,5 [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 149 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง ๕/๑ (ซอยยายทับ) หมู่ที่ 1 [ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 124 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง ๕/๑ (ซอยยายทับ) หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 143 
   
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 132 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 129 
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 158 
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Knowledge Management
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
สายตรงปลัด
โทร 02-599-1872
นายบัญญัติ คมคาย
ปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง
 
   
 
 
 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.คูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 1184  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
กลุ่มสตรีน้ำพริกแก้วทิพย์
กะดังงาโฮมสเตย์ และ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเกษตรพอเพียง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
     
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
   
 
   
 
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
 
GOOGLE  
EARTH  
   
NAX  
SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
     
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 02-599-1872 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 267,914 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-251-6113
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.คูขวาง
facebook
ทต.คูขวาง
ทต.คูขวาง