หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลคูขวาง
วัดบ่อทอง
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
1
2
3
4
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลคูขวาง
 
เทศบาลตำบลคูขวาง ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
นายนิพนธ์ ขาวขำ
นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @Khukhwangcity
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น
Activities
   
 
 
 
 
   
กิจการสภา
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
Council
   
   
วีดิทัศน์
สื่อเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน
VDO
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
 
   
 
ปท 0023.3/ว587 การสำรวจสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้การไม่ได้  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.5/ 3548 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.6/ว583 ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.6/ว3544 การขอบงบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.3/ว3541 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.3/ว593 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.3/ว594 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3504 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลากิจส่วนตัว  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3502 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3500 ขออนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เดินทางไปราชการ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3499 ขออนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันลาพักผ่อน  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3498 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3451 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.5/ว585 รายงานนำส่งเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3450 ขออนุญาตลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.4/ว581 กำหนดการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.1/ 3449 ขออนุญาตลาพักผ่อนและเดินทางไปต่างประเทศ  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.5/ 3468 โอนเงิน กบท. ปี 2567 อบจ.ปทุมธานี รายนายวิรัตน์ ปึ้งผลพูล  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.2/ว553 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปท 0023.3/ว574 ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2567 ไปทดลองใช้  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
   
 
   
 
   
 
อบต.บ่อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง ขอเลื่อนเวลาการจัดกิจกร [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.สวนพริกไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควต้าเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 256 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นปร [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.คูขวาง รายงานเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการส [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
   
 
   
 
   
 


อบต.สวนพริกไทย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ๘๑-๖๖๖๐ ปทุมธานี [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาด [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาด [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างทำป้ายไวนิลขึงโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง ซื้อดรัมและหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 481-64-0004 โดยวิธีเฉพา [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางหลวง จ้างติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจรเตือนตามทางแยกและจุดเสี่ยง ไฟกระพริบ ราวป้องกันอันตรา [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ซ่อมประปา ทะเบียน กง-๘๕๐๗ ปทุมธา [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางพูด ซื้อซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน ๘๑-๖๖๖๐ ปทุมธานี โด [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คูขวาง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อดรัมและหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 481-64-0004 โดยวิธีเฉพา [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]

   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพระอุดม ตอนที่ 2 หมู่่ที่1,5 [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 129 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง ๕/๑ (ซอยยายทับ) หมู่ที่ 1 [ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 108 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง ๕/๑ (ซอยยายทับ) หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 126 
   
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 115 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 106 
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 139 
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Knowledge Management
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
สายตรงปลัด
โทร 02-599-1872
นายบัญญัติ คมคาย
ปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง
 
   
 
 
 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.คูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 175  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
กลุ่มสตรีน้ำพริกแก้วทิพย์
กะดังงาโฮมสเตย์ และ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเกษตรพอเพียง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
     
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
   
 
   
 
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
 
GOOGLE  
EARTH  
   
NAX  
SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
     
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 02-599-1872 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 194,231 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-251-6113
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.คูขวาง
facebook
ทต.คูขวาง
ทต.คูขวาง