หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลคูขวาง
วัดบ่อทอง
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชน
สถานที่สำคัญในชุมชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลคูขวาง
 
เทศบาลตำบลคูขวาง ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
นายนพพร ขาวขำ
นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @khukhwangcity
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น
Activities
   
 
 
 
 
   
กิจการสภา
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
Council
   
   
วีดิทัศน์
สื่อเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน
VDO
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
 
   
 
ปท 0023.5/ว354 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10933) ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.4/ว348 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ประจำปี พ.ศ.2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023/ว349 โครงการฝึกอบรม NEW GFMIS THAI  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว1656 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023/ว349 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS THAI)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว339 แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว338 แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว304 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว306 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว305 ขอความร่วมมือเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว303 การบันทึกข้อมูลในเมนู ขยะเปียก (ชุมชนเมือง)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 1534 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อบต.บึงชำอ้อ  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.1/ว1607 เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว316 การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมด้นการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับอปท.  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว315 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พงศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.3/ 302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ฯ  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว1500 ขอเชิญประชุมเพื่อสรรหาอนุกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.2/ว1486 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงขัอมูลบุคลากรท้องถิ่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 และการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว296 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ฯ  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว295 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
   
 
   
 
   
 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไท [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 1 ( ประจำเดือน ตุลา [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย มอบหมายภารกิจให้เจ้ [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 เรื่อง การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงร [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.บ่อเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสมบัติ บ [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.บ่อเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อ [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย มอบหมายภารกิจให้รอง [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย พร้อมด้วยรองนายก เล [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย มอบหมายภารกิจให้เจ้ [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนพริกไทย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ที่ 35/2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงาน [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
   
 
   
 
   
 


ทต.ระแหง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยพระเจน 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาซ่อมเเซม (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82 - 2471 ปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะ [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.บางพูด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.สวนพริกไทย ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 ม.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาซ่อมเเซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-4486 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ซื้อกระเป๋าและวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยาภาพเศรษกิ [ 19 ม.ค. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง จ้างเหมาบริการราดกากน้ำตาลอ้อยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองถนนซอยคูขวาง 9 และถนนเลียบคลอ [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ ตามโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายนน้ำ โดย [ 19 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อเงิน ๓๒ (ถนนเลียบ [ 19 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสมบัติ บริ [ 19 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวก [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก และปากบ่อระบายน้ำ ซอยคูขวาง 11 หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง โดย [ 18 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อกระเป๋าและวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยาภาพเศรษกิ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการราดกากน้ำตาลอ้อยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองถนนซอยคูขวาง 9 และถนนเลียบคลอ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ ตามโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายนน้ำ โดย [ 19 ม.ค. 2566 ]

   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ผ.ด.6 (1 ต.ค. 2564) [ 24 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ 2563 (20 เม.ย. 2564) [ 24 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
แบบร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองบางเตย บ้ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
   
   
   
 
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบคลอ [ 11 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Knowledge Management
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
สายตรงปลัด
โทร 0-2599-1852
นายบัญญัติ คมคาย
ปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง
 
   
 
 
 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.คูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 72  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงพ่อกำนัน
วัดบ่อทอง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
     
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
   
 
   
 
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
 
GOOGLE  
EARTH  
   
NAX  
SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
     
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 0-2599-1852 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 13,253 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-755-2123
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.คูขวาง
facebook
ทต.คูขวาง
ทต.คูขวาง