หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลคูขวาง
วัดบ่อทอง
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
1
2
3
4
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลคูขวาง
 
เทศบาลตำบลคูขวาง ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
นายนิพนธ์ ขาวขำ
นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @Khukhwangcity
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น
Activities
   
 
 
 
 
   
กิจการสภา
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
Council
   
   
วีดิทัศน์
สื่อเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน
VDO
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
 
   
 
ปท 0023.5/ว3328 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 17297 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายประนอม แก้วหนองเสม็ด  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 17296 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายชัยศิริ สุบรรณรัตน์  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ 17291 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 17251 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ รายนางนิตยา เอี่ยมเมือง  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว3319 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว3313 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตราการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว3309 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว3308 (ศธ) การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว17132 แผนการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว17133 การปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ 3284 รายงานการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว3288 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว3289 การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว3290 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 17021 โอนเงิน กบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายวินัย วันดี  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว3279 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) พ.ศ.2566  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว3278 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และขอเชิญประชุม  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 16961 ขอรับเงินบำเหน็จ 65 ปี นางสุรีย์ เกตุภู่ ทต.ลำลูกกา  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว16973 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิมเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
   
 
   
 
   
 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริห [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะกรรมการสนับสนุนก [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ ในการจัดเก็บ ขน [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ร่วมรับเกียรติบัตรจ [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง 📣ประชาสัมพันธ์📣 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลระแหง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงิ [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บางพูด ประกาศจากอบต.บางพูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงาานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์บริหารส่วนตำบนสวนพริกไทย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบนสวนพริกไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 แ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ที่ 80 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ที่ 80 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย มอบหมายภารกิจให้นาง [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
   
 
   
 
   
 


อบต.สวนพริกไทย ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2566 ]


ทต.คูขวาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.คูขวาง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-1382 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-1019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืช รากหยั่งลึก ลำรางหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด [ 22 ก.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างงานซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองเชียงราก หมู่ที่4 และซอยพระเจน1 ห [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูโดยการติดตั้งโช๊คอัพประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูโดยการติดตั้งโช๊คอัพประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูโดยการติดตั้งโช๊คอัพประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูโดยการติดตั้งโช๊คอัพประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อชุดโต๊ะเคาน์เตอร์โค้งตัวยูนั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลระแหง (ผนังกั้นห้องทำงานนายก ชั้น2) โดยวิ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาปรับปรุงเวทีห้องประชุมชั้น 3 ที่ทำการเทศบาลตำบลระแหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูโดยการติดตั้งโช๊คอัพประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาติดตั้งประตูและแผงกระจกสำหรับกั้นช่องอากาศบริเวณทางเดินหน้าลิฟท์ ชั้น 3 [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา โครงการข่าวสารบ้านศูนย์ ประจำปีงบ [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรองเเละเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-1382 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ กต 2142 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]

   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูขวาง ๕/๑ (ซอยยายทับ) หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแม่สงกรานต์ (เ [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพระอุดม ตอน 2 หมู่ 1,5 ตำบลค [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
   
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 71 
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Knowledge Management
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
สายตรงปลัด
โทร 0-2599-1852
นายบัญญัติ คมคาย
ปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง
 
   
 
 
 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.คูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2565)    อ่าน 105  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
กลุ่มสตรีน้ำพริกแก้วทิพย์
กะดังงาโฮมสเตย์ และ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเกษตรพอเพียง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
     
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
   
 
   
 
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
 
GOOGLE  
EARTH  
   
NAX  
SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
     
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 0-2599-1852 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 83,061 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-251-6113
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.คูขวาง
facebook
ทต.คูขวาง
ทต.คูขวาง