หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
 
   
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว4069 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว4066 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว4065 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 22509 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางวรพรรณ ธุลีจันทร์  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว22414 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว4058 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22412 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว22454 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22410 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22447 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 22409 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว22438 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22393 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22430 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อน  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22391 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 22390 ขอรับเงินบำนาญปกติ นายพิพัฒน์ เพชรประดับ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว22395 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว4037 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 22399 นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.4/ 22388 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นางวราภรณ์ บุญปราศภัย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 4041 ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว22415 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 4039 ขอเชิญเป็นวิทยากร  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว4038 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีความต้องการพิเศษตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 4036 เชิญบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว4031 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว4029 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว4028 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.4/ว22173 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.4/ว22173 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 264
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
  เทศบาลตำบลคูขวาง
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 02-599-1872 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 126,513 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-251-6113
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10